vedic mantras eastrovedica                       By                             

                                              eastrovedica, hindu astrology software consultancy and research, vedic astrology lessons

                                                                          Vedic Mantras

Vasyakarshana 

Harapriye Namsthubhyam

Devi Vishwarthi Harini

Maheswari Mahamaye

Sarvam Me Vashamanaya

 

Another for Vasyakarshana Yantra

Om Namah Sarvajanavashankaraya Kuru Kuru Swaha

 

Tripura Sundari

Kleem Tripurasundarimoorthaye Namah

 

The mantra for Vidya Rajagopala Yantra is

Om Kleem Vidya Rajagopala Moorthaye Namah

 

For Bhagya Sookta Yantra

Hleem Kleem Sau Saubhagyadevathe Subhagyam Dehi Me Swaha

                                                                

For Dhanwanthari

Dwam Dhanwantharaye Sarvamaya Vinasanaya Mahavishnave Swaha

 

For Aika Matya Sookta

Harapriye Namasthubhyam Devi

Vishwarthi Harini

Maheswari Mahamaye Sarvam

Me Vashamanaya.

 

Pratyankari Mantra.
Om Hreem Pratyankira Moorthaye Namah
  Pratyankari Gayatri
Om Ugravakthrayai Vidmahe  Khadgahasthayai Dheemahe
Thanna Pratyamkira Prachodayath.

Soma Yantra

Saum Somaya Namah

Aphsume Somo Abraveedantharvishwani Bheshaja

Agnim cha Vishwashambhuvamapascha Vishwabheshajee

 

Vastu Yantra

Vastu Roopam Mahadevam Pranathosmi Sadasivam

Samvardhayanthriyam Nithyam Nasayashumamapadam

Sree Sooktha Yantra

Ya Lakshmi Sindhusambhava Bhoothidhenu Puruvasu

Padma Vishwavasurdevi Sada no Jushatham Gruhe

Ashwadayi cha Godayi Dhanadayi Dadathu Me

Dhanam Me dadatham devi divi devee maneeshinam

 

Tripura Sundari

Aim Kleem Sau Vajrodake Hum Phad Swaha

Kleem Ka Ee Eee Hreem Krishnaya Hasa KahalaHreem Govindaya

Sakala Hreem Gopeejanavallabhaya Swaha Kleem Tripura Sundari Moorthaye Namah

 

The Parvathi Swayamvara Mantra 

Om Hreem Yoginim  Yogeshwarim Yoga Bhayankaree
Sakala Sthavarajangamasya Mukha Hridayam Mama
Vasamakarshaya Swaha.

 

Kubera Mantra

Yakshaya Kuberaya Vaisravanaya

Dhan Dhanyadhipathaye Dhana Dhanya

Samriddhi Me Dehi Dadapaya Swaha 

Om Hreem Hreem Krom Dhanadaya Namah 

Tara Mantra

Om Kleem Taramoorthaye Namah

Yamaraja Mantra

Om Shtram Dhoomantharaya Namah 

Santhana Gopala Mantra

Devakisutha Govinda Vasudeva Jagath Pathe

Dehi Me Thanayam Krishna Thvamaham Saranam Gathah 

 


Awaken your Kundalini with Musica Universalis !

She rises to the Crown Chakra, as She hears Sacred Music !

Sacred Music or Musica Divina

These mantras are available in CDs  as  Sacred Music videos in MP4 format and it includes Nava Graha  Mantras , Nava  Graha Peeda Hara Stotra, Nava Graha Stotra, Nava Graha Gayatri,  Bhagya Sooktam, Sree Sooktam, Durga Sooktam, Gayathri, Maha Mrityunjaya Mantra and  other Sooktams, Ashtakams, Gayatris etc .  Email WebAstrologer